Với tình trạng 128 căn hộ dính pháp lý tại dự án MHD Trung Văn 29 Tố Hữu chủ đầu tư cần phải đối mặt và giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Một trong những giải pháp có thể là chủ đầu tư cần phải chịu trách nhiệm tài chính và giải quyết đền bù cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Ngoài ra, chủ đầu tư cần phải tìm cách giải quyết sớm tình trạng pháp lý của 128 căn hộ này để khôi phục niềm tin của khách hàng và đảm bảo tiến độ dự án.

Trong quá trình giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư cần phải đảm bảo tính minh bạch và trung thực, đồng thời thông tin rõ ràng và đầy đủ cho các khách hàng liên quan để tránh tình trạng mất niềm tin của khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư trong tương lai.